Monday, October 03, 2005

من توی دهن این دولت می زنمبنده معمولن حرکات و اعمال رژیم جمهوری اسلامی را تفسیر نمی کنم چرا که معتقدم تمام کارهای این جماعت آخرالامر فقط به نفع خودشان و به ضرر مردم و کشور است، اما این ارتقائ درجه تشخیص مصلحتی ها نشان دهنده چند نکته مهم است که واجب می دانم جهت ثبت در تاریخ به تحریر در آید.
اولن آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
دومن ثابت شد که بنده و دیگر تحریمیان درست می گفتیم که سگ برادر شغال است و اصلاح طلبان بهتر است کمی خجالت بکشند.
سومن معلوم شد که جناب رهبر کمی جفت کرده و رفتار سپاه و نظامیان در رابطه با دولت و رئیس جمهور کمی ایشان را به فکر فرو برده است.
چهارمن آقای رئیس جمهور بایستی از این به بعد بیشتر مواظب حرف زدنش باشد و گرنه تو دهنی مصلحتی خواهد خورد.
واسلام.

3

Anonymous هاله

شیر و خورشید که به ایام کهن برمی‌گرده رک‌گو جان.

03 October, 2005 21:15  
Anonymous هاله

رک گو جان مجاهدین هم پرچم‌شان شیر و خورشیدی‌ست. البته این در تأئید یا ردش یا هیچ چیز دیگه نیست ولی خواستم بگم شاید یکی هم همین‌جوری به احترام ایام کهن پرچم شیر و خورشید رو دوست داشته باشه. یکی‌اش خودم. :)

03 October, 2005 22:10  
Anonymous بیلی و من

رک گو جان کمتر سربه سر اینا بذار.

04 October, 2005 00:52  

Post a Comment

>>