Saturday, January 24, 2009

قهوه بد مزهدر استارباکس Starbucks نشسته​ام و وب​گردی می​کنم. می​خوانم "استارباکس ۱۰۰۰ نفر ديگر را اخراج خواهد کرد." نگاهی دل​سوزانه به فروشنده جوان پشت پيشخوان می​کنم و جرعه​ای از قهوه​ام را می​نوشم و با خود می​انديشم "با اين قهوه بد مزه، کم شدن مشتری ارتباط زيادی با اوضاع بد اقتصادی ندارد."

Labels: ,

2

Anonymous کورش اسلام زاده

سلام
پرشین بلاگرز «خبرخوان ایالات متحده» («گرافیکی» و «تکست»)؛ و «لیست و فید وبلاگهای فارسی ایالات متحده» را ارائه کرده است.

از پرشین بلاگرز و «خبرخوان ایالات متحده» که شما نیز در آن حضور دارید بازدید فرمائید.

http://persianbloggers.blogspot.com/2008/11/usa-p.html

22 February, 2009 01:48  
Blogger مجيد زهری

Tim Horton's به مراتب بهتر و البته ارزان‌تر از استارباکس است. نمی‌دانم در آمریکا هم هست یا نه؟

08 March, 2009 22:54  

Post a Comment

>>