Saturday, July 30, 2005

يک سوال ديگهاين مشاجره لفظی قلب و مغز درباره گنجی مدتيه در من‌هم جريان داره .
اضافه بر اين, يک سوال هم مثل خوره تمام مدت در حال خوردن مغز منه. ميگم اگه اکبر گنجی حرف دل "مردم" را ميزنه و به خاطر نشون دادن درد دل "مردم" به دنيا داره خودش رو به کشتن ميده، چرا "مردم" ازش پشتيبانی نمی‌کنن؟! (البته منظورم از "مردم" چهارتا و لتی بچه‌های تحکيم نيست)

4

Anonymous خُسن آقا

مردم!؟ کدام مردم؟ همان مردمی که بخاطر 26 سال حکومت آخوندی دزد و حقه باز دیگر آن مردمی نیستند که ما در سالهای قبل از 57 می شناختیم. اکثرا منفعت طلب و خودخواه و تکرو شده اند. منافع فردی را بر منافع جمع ترجیه می دهند و عافیت طلب شده اند اینها همه از لطف 26 سال حکومت عدل علی بدست آمده

30 July, 2005 12:38  
Anonymous baba

گنجی حرف مهمی می زنه .. حرف دل مردم هم حرف مهمی است .. اما این دو مهم با هم خیلی فرق دارن .. مهم اینه که گنجی داره یه چیزای دیگه ای به مردم یاد می ده .. به همه پریده .. از من تا تو و حتی خودش .. مقدار معتنابهی هم به رهبر ریده .. حالا مثلن مردم باید چیکار کنن؟ .. برن بیمارستان میلاد رو با همه مریضاش بترکونن خوبه .. خب مثل من و شما دارن تماشا می کنن دیگه .. فعلن به عصب بین عقل و دلت بگو اینقدر تپش نداشته باشد تا بعد ...

30 July, 2005 13:51  
Anonymous گاو مقدس

هیچکس قبل از گنجی نیامد که با زبان اکثریت خاموش مردم بزبان در آید و علنا بگوید خامنه ای باید برود. این کلام شاید نجوا بود و لی هر روز بلند تر از روز قبل در کوچه و بازار بگوش میرسد. گنجی دست سازمان هزار فامیل ملایان را باز و تقش آنها را در جنایت های آشکار و خفته برملا نمود. گنچی کلامی را گفت که امروز همه را به فکر انداخته که چرا از اول بآن فکر نشده بود که هر چه این ملت بیچاره میکشند از ملاست... فقر و فلاکت و مواد مخدر و فحشا و ارتشا و دزدی و قتل و زندان و شکنجه ... اینهاست چیزی که گنجی میگوید و تا زمانی مه ایران ملارژیمیست همینست همینست و همینست

01 August, 2005 03:49  
Anonymous عالیجناب سرخ پوش

مردم چه کار باید بکنن؟ چه کار می تونن بکنن؟

25 September, 2005 04:15  

Post a Comment

>>