Tuesday, May 23, 2006

Brokeback Mountain

Brokeback Mountain, Watch the Trailerبالاخره اين فيلم را ديدم. Brokeback Mountain داستان دو چوپان همجنسگراست که بيش از بيست سال پنهان از چشم زن و فرزندان و اجتماع با يکديگر رابطه‌ای عشقی و سکسی دارند. صرفنظر از دو صحنه "پرشور" سکسی و صحنه‌های بسيار زيبائی از طبيعت (از نوع فيلم‌های مستند) این فيلم برای من ملال آور و خسته کننده بود. کارگردان سعی زيادی کرده بود که به فيلم يک ريتم رمانتيک و اجتماعی بدهد و در بعضی موارد موفق هم شده بود به طوری که در طول فیلم، گاه تماشاچی فراموش می‌کند که موضوع يک رابطه عشقی "نامتعارف" است.

Brokeback Mountain, Cast and Creditsبرای من رابطه دو همجنسگرا از نظر عقلی قابل قبول است چرا که معتقدم رابطه دو انسان عاقل و بالغ، تا زمانی که ضرری برای ديگران نداشته باشد، به خودشان مربوط است اما از نظر احساسی غير قابل هضم است و اين فيلم هم نتوانست تغييری در آن ايجاد کند.

2

Anonymous عزیزدوردونه

با این متنت که موافقم من سرتاسر فیلم می خندیدم نمی دوونم چرا....

30 May, 2006 08:50  
Blogger تـــــرنـــٌــــم

بـرای مـن از نـظر عـقلانی قابل فـهم اسـت چـون میدونـم که مـمکنه آدمی هـم دچـار مـشکل ژنـتیکی باشه ... امـا در غـیر این صـورت حـتی مـسخره هـم هست چـون طـبیعـتن هـر انسانی به جـنس مـخالف خـودش کـشش داره و هـیچ چیز مـنـطقی در اینجور ارتـباط ها نـمیبینم... از من اگه میپرسی بیشـتـرشون تـربیتی هستند تا غـریزی

31 May, 2006 09:38  

Post a Comment

>>