Friday, May 15, 2009

دانشگاه اوين

حالا هی بگيد دانشگاه اوين بدرد نمی‌خوره. ببينيد دانشگاه اوين چقدر روی رکسانا صابری تاثير مثبت داشته.

Labels: , , , , , , ,

3

Anonymous عمه خانم

ببخشیدا قبل از اوین عکس استودیو با فتو شاپه بعدازاوین عکس معمولی کسیه که جندین ماهه صورتشو با مواد تمیزکننده مارکدار تمیز نکرده خدا بهش رحم کرده دندوناش سیاه نشدن

15 May, 2009 14:52  
Blogger Rokgoo

عمه خانم، شما که داری ميگي، راحت بگو خدا بهش رحم کرده کفش تو سرش نخورده.

15 May, 2009 15:42  
Anonymous جیمزباند خُسن آقای صابق

من از روزی که عکس قبل از اوین رکسانا خانم را دیدم یادم افتاد به آن جاسوسه خانم‌هایی که معمولا توی قیلم‌های جیمزباند برای فریب آن استوره بسیج می شوند.
یقین بدانید که استکبار جهانی این رکسانا خانم را فرستاده بوده ایران تا جیمزباند ایرانی اسلامی ما مموتی را بدام بیندازد!!

16 May, 2009 01:06  

Post a Comment

>>