Thursday, November 17, 2005

از من بشنو

ای مردان، هرگز ضعف خود را با زنان در میان مگذارید، چرا که شاید در کوتاه مدت دل سوزی مادرانه آنها شما را خوش آید، اما در دراز مدت آنها آن را صدها بار بر مغزتان خواهند کوبید.
ای زنان، هرگز ضعف خود را با مردان در میان مگذارید، چرا که آنان بلافاصله بادی در غبغب انداخته، صدا را صاف کرده، به نصیحت شما می پردازند و شما را از کرده خود پشیمان می کنند.
امام رک گو (ع)

4

Blogger Alborz

sher nagoo fekreh shum bash

17 November, 2005 19:44  
Blogger Tanha

با آیتم اولش موافقم البته نه از سر باد معده ویا از اون احساسهای الکی مثلا مرد مدارانه نه بعنوان کسی که سعی کرده بقیمت از دست دادن بسیاری از امتیازات زندگیش یه زن رو از قعر بدبختی بیرون بیاره و تا اونجا بره که این بار آخری با خوردن 15 تا کلونازپام و دو مشت مرگ موش خودشو از شر درگیریهای بوجود اومده خلاص کنه بهتون توصیه میکنم نتنها نقطه ضعفتون بلکه حرفهای معمولی شخصی مردونتون رو به زنها نگید.

18 November, 2005 13:36  
Anonymous شهرزاد

توصیه های خوبی بود اما در مورد هر کسی صادق نیست نه زنونش نه مردونش. کسانی رو میشناسم که یک عمر انسانیت برای این درد و دل گذاشتند.

24 November, 2005 04:56  
Anonymous arya

شر به پا نکن بسته دیگه هر چی ملا ها گفتن

01 December, 2005 10:55  

Post a Comment

>>