Monday, June 22, 2009

ندا زنده استاولين بار ندا را در سردخانه بیمارستان ديدم. از ميدان ژاله آمده بود. نيمی از جمجمه​اش با گلوله رفته بود.
بار دوم سياه چهره​ها به دبيرستان آمدند. ندا را باخود بردند. شکنجه​اش کردند. به او تجاوز کردند. در سياهی شب تيربارانش کردند و مخفيانه به خاکش سپردند.
دفعه سوم سياه چهرگان ندا را از پنجره خوابگاه دانشجويان به خيابان پرتاب کردند.
اين بار ندا را در خیابان با گلوله در خون غلطاندند.
اما هيچکدام از اين اعمال ددمنشانه کمکی به سياه چهرگان نکرد.
سياه چهرگان قادر به کشتن ندا نيستند.
ندا فردا باز در خيابان خواهد بود.
ندا زنده است.

2

Anonymous بیلی و من

سلام خواندم به بلوچ خبر بده که لینکش را اضافه کند چون یک صفحه درست کرده در ضمن اقا چرا در بلاگ نیوز لینک نمیدهید کاربری شما باز است و می توانید بدون محدودیت هرچه خواستید لینک بدهید. قربانت

22 June, 2009 12:52  
Anonymous Anonymous

با درود به همه رزمندگان راه آزادی ایران از دست رژیم آیین تباهی
هم میهن گرامی برای ادامه و ژرفای بیشتر جنبش آزادیجواهی به تکاوران تندر بپیوندید و ویا حد اقل برای آموزش هنر رزم در حرکتهای گروهی ،مانند تظاهرات خیابانی و آموزش مبارزه مسلحانه برای زمینگیر کردن نیروهای ددمنش آیین تباهی از وبسایت تکاوران تندر دیدن نمایید، تکاوران تندر بازوی نظامی انجمن پادشاهی است و برخلاف تصور اولیه گروهی سلطنت طلب نمی باشد ، پادشاه یعنی کوروش و داریوش و سلطان یعنی خلفای بغداد ویا فتحعلی شاه و یا ناصرالدین شاه که فقط نام شاهی را به یدک میکشید ند و در واقع سلطنت تقلیدی بیقواره از آیین پادشاهی است که از زمان معاویه شروع به نسخه برداری به شیوه ، عربی و براساس راه و رسم عربی از آیین پادشاهی نمودند و آنچه ما در این 1400 سال در ایران دیدهایم ، نه آیین پادشاهی بلکه آیین تباهیگری سلطانی بوده است. انجمن پادشاهی ایران آیین ریشه ای ایران را به عنوان پیشنویس قانون اساسی پادشاهی پیشنهاد و به بحث و بر رسی عمومی تمام ایرانیان میگذارد و از هرگونه جنبش آزادیخواهی در همه جای ایران دفاع میکند و اگر به تاریخ ایران نیک بنگرید آیین ریشه ای با قدرت گرفتن مغهای زردشتی که همان آخوندها بودند به تباهی کشیده شد، در پایان باید خاطر نشان سازم که از نظر تکاوران تندر رضا پهلوی نه لیاقت و نه شجاعت به دوش کشیدن بار سنگین پادشاهی را دارد.
جاوید ایران و خوش وخرم مردمان سراسر ایران زمین
کژدم

http://takavaran-tondar.tk
http://www.tondar.org

26 July, 2009 02:14  

Post a Comment

>>