Monday, June 12, 2006

رژيم غير قابل اصلاحخانم ها و آقایان اصلاح طلب،

عکسهای کسوف از تجمع آرام زنان را ببينيد و دوباره بگوئيد ما می‌خواهيم اين رژيم را اصلاح کنيم.

کمی سر عقل بيائيد، رژيم جانیان اسلامی ایران غير قابل اصلاح است.

2

Anonymous Anonymous

بیش از ٢٠٠٠ نفر در تهران علیه بیحقوقی زن تجمع کردند

٢٢ خرداد به روز اعتراض به بیحقوقی زن تبدیل شد

تعداد زیادی دستگیر شدندطبق خبری که فرهاد آزادی گزارشگر حزب کمونیست کارگری از تهران برای حزب ارسال کرده است، امروز ٢٢ خرداد از ساعت ٤ و نيم عصر جمعيت انبوهی از نقاط مختلف تهران به طرف ميدان هفت تير به حركت درآمد. پليس تمام منطقه را گرفته بود تا مانع تجمع بزرگ مردم شود. گزارشگر حزب میگوید اگر جلو جمعیت گرفته نمیشد تمام میدان بسرعت از جمعیت پر میشد. با اینهمه علیرغم همه تلاش نیروهای سرکوبگر بین ٢ تا ٣ هزار نفر در این تجمع شرکت کردند. با اینهمه نیروهای سرکوبگر موفق شدند جلو شعار دادن و پلاکاردهای مردم را بگیرند. به هر كس كه تلفن موبيل داشت حساس بودند. پير و جوان و مرد و زن در این تجمع حضور داشتند. زنان، دانشجویان و کارگران مراکز کارگری آمده بودند تا به بیحقوقی زنان و علیه قوانین ضدزن جمهوری اسلامی اعتراض کنند.نیروهای انتظامی برای جلوگیری از گسترش تظاهرات و پیوستن بیشتر مردم، شروع به دستگیری کردند. دو تا سه ماشين از زنان و مردان حاضر در این تجمع اولین سری دستگیرشدگان را تشکیل میدادند. تا لحظه ارسال این گزارش یعنی ساعت ٧ عصر هنوز جمعيت در خيابان بود. بدين ترتيب ٢٢ تير به روز اعتراض عليه ستم كشي زن و مبارزه براي برابري زن و مرد تبديل شد.زنده باد آزادی و برابری

مرگ بر رژیم اسلامی ضدزن، نابود باد آپارتاید جنسی

زنده باد جمهوری سوسیالیستیحزب کمونیست کارگری ایران
٢٢ خرداد ١٣٨٥، ١٢ ژوئن

12 June, 2006 16:37  
Blogger Winston

کمی سر عقل بيائيد، رژيم جانیان اسلامی ایران غير قابل اصلاح است
--------
موافقم و درست میگی

13 June, 2006 23:18  

Post a Comment

>>