Tuesday, September 12, 2006

سوپاپ ديگ‌ زودپز

مسعود بهنود می‌نويسد: "هر نشریه دریچه ای است به روشنائی. توقیف شرق و نشریه نامه، بستن دو دريچه آفتاب رو در خانه ای است که مستاجرانش هوس کرده اند که آفتاب را از خود دريغ دارند و نمی دانند که اين دريچه ها چون هوا را به داخل خانه راه می دهند، چه اثری در زنده بودن دارند. و نمی دانند که جامعه بی اين دريچه ها می تواند زيست اما آن ها که هوس سواری دارند، نفس کم خواهند آورد."
منظور جناب بهنود اين‌است که روزنامه‌های منتشره در ايران مانند مانند سوپاپ ديگ‌ زودپز هستند و به دست اندکاران رژيم جانيان اسلامی دوستانه توصيه می‌کند اگر نمی‌خواهند اين ديگ منفجر شود، بهتر است سوپاپ‌ها را باز نگه دارند. آفرين بر جناب هم‌نواز.

1

Blogger تـــــرنـــٌــــم

رک گـو جـان یــعنـی شـما از ایـن آدم انـتظارات دیـگه ای داشـتـی ؟؟

14 September, 2006 03:41  

Post a Comment

>>