Monday, April 14, 2008

جنگ داخلی

با اين نظر درخشان استثنا ء موافقم. همين کار را می‌خواستند در پاکستان با تررور بی‌نظير بوتو شروع کنند ولی خوشبختانه پاکستانی‌ها در دام اين توطئه اسیر نشدند.

Labels: , ,