Thursday, September 14, 2006

بمب اتمی و قضای حاجت بی‌درد سر

در حالی‌که تمام کشورهای دنيا از ترس غنی‌سازی اورانيوم و توليد بمب اتمی بوسيله رژيم جنايت‌کاران اسلامی در تلاش پيدا کردن راه‌حلی برای اين مسئله و راضی کردن حکومت ايران برای پياده شدن از خر شيطان هستند و در زمانی که آمريکا عزم را جزم کرده است به همين بهانه دهان رژيم جنايت‌کاران اسلامی را به هر طريق سرويس کند، انفجار يک مستراح عمومی در آستارا ۹ نفر را زخمی کرد.
من نمی‌دانم کشوری که هنوز در ساختن يک مستراح عمومی بی‌خطر در جهت قضای حاجت بی دغدغه امت مسلمان عاجز است چگونه ميخواهد بمب اتمی بسازد.

Tuesday, September 12, 2006

سوپاپ ديگ‌ زودپز

مسعود بهنود می‌نويسد: "هر نشریه دریچه ای است به روشنائی. توقیف شرق و نشریه نامه، بستن دو دريچه آفتاب رو در خانه ای است که مستاجرانش هوس کرده اند که آفتاب را از خود دريغ دارند و نمی دانند که اين دريچه ها چون هوا را به داخل خانه راه می دهند، چه اثری در زنده بودن دارند. و نمی دانند که جامعه بی اين دريچه ها می تواند زيست اما آن ها که هوس سواری دارند، نفس کم خواهند آورد."
منظور جناب بهنود اين‌است که روزنامه‌های منتشره در ايران مانند مانند سوپاپ ديگ‌ زودپز هستند و به دست اندکاران رژيم جانيان اسلامی دوستانه توصيه می‌کند اگر نمی‌خواهند اين ديگ منفجر شود، بهتر است سوپاپ‌ها را باز نگه دارند. آفرين بر جناب هم‌نواز.

Thursday, September 07, 2006

احمدی ‌نژاد و هيتلر