Thursday, October 09, 2008

هرکسی چاهی کند بهر کسیکمیته انتخاباتی مک‌کين مدتی‌ست بوسيله بلند گويش سارا پيلين به اوباما اتهام دوستی با تروريست‌ها را می‌زند. کميته انتخاباتی اوباما هم رفتند و گذشته مک‌کين را جستجو کردند و از آنجائی که به قول آمريکائی‌ها "هر کسی در زير زمين‌اش چند جسد دارد" پيدا کرده‌اند که مک‌کين در سالهای ۸۰ عضو سازمانی بوده‌است که از يک طرف با نئونازی‌ها و گروهای ترور دست‌راستی ارتباط داشته و از طرف ديگر مخفيانه با پول و اسلحه گروه‌های ضدانقلاب نيکاراگوئه را پشتيبانی می‌کرده‌است. هر کسی چاهی کند بهر کسي، اول خودش دوم کسی.

Labels: ,

Wednesday, October 08, 2008

خاتمی سکسی می‌شود


تازگی بنظر می‌آيد که خاتمی سکسی شده چرا که از کانادا و بلژيک و ديگر نقاط دنيا دائمن به او اظهار عشق می‌شود.

Labels: , , , , ,

Monday, October 06, 2008

دزد شناس


احمدی نژاد: نظام سرمایه داری به نفع دزدهاست. (بی​بی​سی)
دزدها: دکتر جان شکسته نفسی می​کنی. ما از نظام جمهوری اسلامی هم بد نديديم.

Labels: , , ,