Saturday, June 14, 2008

دستمال ابريشمی حزب توده


دوستان اگر گفتيد چرا حزب توده خايه​های امام راحل را از زير خاک در آورده و در دستمال ابريشمی می​مالد؟

Labels: , , , , , ,