Monday, August 31, 2009

استاد دانشگاه و بازجوی زندانيان سياسی


ما همه چيزمان به همه چيزمان می‌آيد. در کشوری که استادان دانشگاه، زندانيان سياسی را بازجويی می‌کنند (مثال ۱ و مثال ۲)، بايستی رهبرش از علوم انسانی وحشت داشته باشد.

Sunday, August 30, 2009

امان از ساده لوحی


ديروز که نوشتم "خر می​ر​رود و الاغ می​آيد" عده​ای از خوشحالی بال در آورده​بودند که "مرتضوی رفت".
حضرات تو را به هرچه باور داريد بياييد کمی رشد کنيد.
"سعید مرتضوی معاون دادستان کل کشور شد"

Saturday, August 29, 2009

خر می​رود و الاغ می​آيد

Wednesday, August 26, 2009

دفن شبانه