Saturday, January 24, 2009

قهوه بد مزهدر استارباکس Starbucks نشسته​ام و وب​گردی می​کنم. می​خوانم "استارباکس ۱۰۰۰ نفر ديگر را اخراج خواهد کرد." نگاهی دل​سوزانه به فروشنده جوان پشت پيشخوان می​کنم و جرعه​ای از قهوه​ام را می​نوشم و با خود می​انديشم "با اين قهوه بد مزه، کم شدن مشتری ارتباط زيادی با اوضاع بد اقتصادی ندارد."

Labels: ,

Tuesday, January 20, 2009

اوباما وارد می‌شودباراک حسين اوباما رسمن رئيس جمهور آمريکا شد. او راه دشواری در پیش دارد. دو جنگ عراق و افغانستان، وضعیت بحرانی خاورميانه، رکود اقتصادي، بي‌کاری بی‌سابقه، بحران جهانی سرمايه‌داری و صدها مشکل بزرگ ديگر بر شانه‌های او سنگينی می‌کنند. از طرف ديگر انتظارات دور از واقعيت بسياری از مردم و اميد به شق‌القمر مزيد بر علت اند.
اوباما اما با مشتهای پر می‌آيد. او عملن اعلام کرد توی دهان کسانی خواهد زد که علايق آمريکا را زير سوال ببرند. باراک حسين اوباما جهان اسلام را مستقيمن مورد خطاب قرار داد و گفت ما خواهان پيدا کردن راههايی جهت تحقق علايق مشترکمان هستيم. ما شما را بر ميزان ساخته‌هايتان (دست‌آوردهایتان) خواهيم سنجيد و نه بر معيار خرابکاری‌هايتان.

Labels: , , , , , ,