Wednesday, March 24, 2010

چوبی در سوراخ مورچه‌ها

برای من اصلا مهم نيست که اين کاسپین ماکان کيست و در اسراييل چه می‌کند. اما وقتی می‌خوانم که مسیح علی نژاد با آن کلاه مسخره‌اش اينچنين گلوی خود را پاره می‌کند و ابراهيم نبوی، که به عنوان طنز نويس برايش احترام قائلم ولی از نظر سياسی کمی پرت است، آنچنان بر عليه کاسپین ماکان تاخت و تاز می‌کند، چند چراغ اخطار در مغزم روشن می‌شود. بنظر می‌آيد که کاسپین ماکان به گونه‌ای چوبی در سوراخ مورچه‌ها کرده ‌است.

پس‌نوشت: امروز نظر عبدالقادر بلوچ را در اين مورد خواندم که با آن کاملا موافقم. ضمنا مسیح علی نژاد هم از نوشته قبلی خود پشيمان شده و از زمين و زمان معذرت خواسته است که اين خود نيز جای گفتن دارد.

Labels: , , , ,